FacebookTwitterPinterest

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website en webwinkel www.duraroos.nl, op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die tot stand komen tussen u en DURAROOS. De voorwaarden worden bij iedere bestelling bijgevoegd en op verzoek naar u toegezonden.

Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijden door DURAROOS worden aangepast. DURAROOS adviseert u daarom regelmatig deze voorwaarden te bekijken.

Artikel 1 – Identiteit

DURAROOS
Kooiweg 2
8371 TG Scheerwolde
T: 0(031)521 371 000
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:00 uur tot 17:00 uur
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KvK-nummer: 05052808
BTW-identificatienummer: NL.8022.62.259.B01


Artikel 2 – Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt tot stand door ontvangst van u bestelling door DURAROOS.

2.2 Het wijzigen van een bestelling is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door DURAROOS is geaccepteerd.

2.3 DURAROOS behoudt zich het recht om bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt DURAROOS dit binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelling mede.

Artikel 3 – Prijzen

3.1 Alle aanbiedingen van DURAROOS zijn vrijblijvend en DURAROOS behoudt zich uitdrukkelijk het recht de prijzen te wijzigen.

3.2 Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief 6% BTW en exclusief verzendkosten. Tenzij anders vermeld.

Artikel 4 – Levering

4.1 De rozen worden alleen geleverd als kale wortel planten en in de periode dat de plant in rust is.

4.2 De bestelling wordt thuis afgeleverd, tenzij u zelf een ander afleveradres heeft opgegeven. De leveringstermijn op de website/webwinkel is indicatief. De maximale leveringstermijn is 30 dagen.

4.3 U bent verplicht het product af te nemen op het moment dat ze ter beschikking worden gesteld.

4.4 Indien u de afname weigert of nalatig bent met verstrekken van informatie, zal het product voor u rekening en risico worden opgeslagen.

4.5 Indien u zelf verkeerde adresgegevens hebt opgegeven, komen de extra verzendkosten voor u rekening.

4.6 Indien de maximale levertermijn van 30 dagen wordt overschreden (met in achtneming van artikel 4.1), kunt u de bestelling annuleren. Hiervoor dient u een email of brief naar DURAROOS te sturen. Eventuele betalingen worden binnen 30 dagen na kennisgeving aan u geretourneerd.

Artikel 5 – Betaling

5.1 Tijdens het tot stand komen van de overeenkomst, bepaalt u op welke wijze de betaling tot stand zal komen. U kunt kiezen om te betalen met IDEAL, door vooraf het factuurbedrag over te maken of door de bestelling zelf af te halen en contant te betalen.

5.2 DURAROOS gaat pas over tot levering van het product als de betaling daarvan door haar ontvangen is.

Artikel 6 - Gegevens

6.1 U dient er zelf zorg voor te dragen alle gegevens (email, adres en bankgegevens) volledig juist en actueel zijn.

6.2 DURAROOS garandeert dat al uw gegevens met grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, verkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.

6.3 DURAROOS zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te nemen.

Artikel 7 - Risico tijdens transport

Gedurende het transport van de producten zal DURAROOS het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering zal dit risico op u overgaan.

Artikel 8 - Garanties

8.1 U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, breng DURAROOS daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte en in ieder geval binnen 3 dagen na de aflevering.

8.2 Indien is aangetoond dat het product niet aan de overeenkomst beantwoord, heeft DURAROOS de keuze het product te vervangen dan wel het factuurbedrag te retourneren.

8.3 De garantie vervalt indien u een product (onjuist) heeft verzorgd of gebruikt, door eigen handelen gebreken zijn ontstaan of er wijzigingen aan het product zijn aangebracht.

Artikel 9 - Afkoelperiode

9.1 U hebt het recht om zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 7 dagen na het ontvangst van het product te ontbinden. DURAROOS zal dan binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product, mits het betreffende product juist verzorgd is, onbeschadigd, gebruikt of anderszins gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking. Indien dit niet het geval is, kunnen wij het product niet terugnemen.

9.2 De kosten voor het terugzenden van het product komen voor uw rekening.

9.3 Indien u iets terugstuurt, volg dan deze stappen:

    • Stuur een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. zodat wij uw zending verwachten. LET OP: vermeldt in het onderwerp het ordernummer of factuurnummer dat u via de email heeft ontvangen.

    • Verpak het product zodanig dat beschadiging wordt vermeden.

    • Adresseer de artikelen.

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud

DURAROOS blijft volledig eigenaar van het geleverde product totdat de koopprijs is voldaan.

Artikel 11 – Overmacht

DURAROOS heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mede te delen, zonder dat DURAROOS gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 12 – Incasso

Als u in gebreke blijft om aan uw betalingsverplichtingen te voldoen, kan DURAROOS aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag. Dat geldt ook voor alle redelijke kosten die DURAROOS moet maken ter verkrijging van haar vordering buiten rechte. De incassokosten worden vastgesteld op in ieder geval 15% van de hoofdsom; als DURAROOS kan aantonen dat zij hogere kosten heeft moeten maken, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1 Indien het door DURAROOS geleverde product gebrekkig is, is de aansprakelijkheid van DURAROOS beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 8 (Garanties) is geregeld.

13.2 De aansprakelijkheid van DURAROOS voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf.

13.3 DURAROOS sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct of indirect, op enige wijze ontstaan en/of voortvloeiend uit gebruik van de website of de producten van DURAROOS.

Artikel 14 – Diversen

14.1 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

14.2 De administratie van DURAROOS geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u verrichtte aanvragen en bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van de overeenkomst en/of bestelling.

14.3 DURAROOS is bevoegd om bij het uitvoeren van uw bestelling gebruik te maken van derden.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegd rechter

15.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestelling en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank.

PositiveSSL tl trans